Trả tiền thông qua Ngân hàng:

Xin vui lòng chuyển tiền mua hàng đến tài khoản CFY theo nội dung và tài khoản sau:

Nội dung: Thanh toán tiền mua hàng [mã đơn hàng] cho CFY.

Số tài khoản: 0061001140273

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa

Người nhận: Công ty TNHH Chính Family (CFY)